Penulis: Fadhilatu Asy-Syaikh DR . Ibrahim bin ‘Amir Ar-Ruhaily hafidzahullah

KEWAJIBAN BERPEGANG TEGUH DGN SUNNAH & LARANGAN BERBUAT BID’AH DLM AGAMA SERTA CELAAN AGAMA ATAS BID’AH

Sesungguhnya Allah ta’ala telah memberikan suatu nikmat yg sangat agung & besar dibandingkan dgn sekian banyak kenikmatan lainnya kpda kaum muslimin, yaitu kesempurnaan Syari’at Islam. Allah ta’ala tidak mewafatkan Rasul-Nya kecuali setelah menyempurnakan dan meridhoi agama Islam atas beliau dan umatnya. Allah telah menurunkan satu ayat Al-Qur’an sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di bulan yang paling mulia pada saat Hajjatul Wadaa’ (haji terakhir yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) yaitu: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama Islam untuk kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridloi Islam sebagai agama kalian”. (QS. Al Maidah: 3)

Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut:
“Allah telah mengkhabarkan kepada Nabi-Nya dan orang-orang beriman bahwa Dia telah menyempurnakan atas mereka Al Iman (Dienul Islam), maka mereka tidak membutuhkan tambahan selain dari Syari’at Islam. selama-lamanya. Allah telah menyempurnakan dienul Islam, maka Dia tidak akan menguranginya selama-lamanya dan sungguh Allah telah meridhainya, maka Dia tidak akan
memurkainya selama-lamanya”.(Tafsir Ibnu Katsir, Juz II,Hal.12)

Oleh sebab itulah Golongan Yahudi iri terhadap kaum muslimin dengan ayat yang mulia ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim yang menyebutkan seorang laki-laki Yahudi datang kepada Umar bin Khothob dan berkata: “Sekiranya turun kepada kami (golongan Yahudi) satu ayat dalam kitab kalian (Al-Qur’an) yang selalu kalian baca, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai ‘ied (hari raya)”. Barkata Umar: ‘Ayat yang mana ?! Berkata seorang Yahudi tersebut: “Al yauma akmaltu …..” .

Sungguh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengkhabarkan kesempurnaan Dienul Islam. Maka, siapa pun yang keluar darinya akan binasa. Beliau bersabda yang artinya : “Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Keadaan malamnya seperti siangnya, tidak (seorang pun) menyimpang /menyeleweng darinya setelah sepeninggalku kecuali dia binasa”

Dengan demikian, maka tidak boleh seorang muslim menambahkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh-Nya dalam agama (bid’ah). Tidak boleh beribadah kecuali yang disyari’atkan Allah dan Rasul-Nya. Wajib atas seluruh umat muslimin untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengadakan bid’ah dalam Diinul Islam yang tidak diidzinkan Allah dan tidak disyariatkan atas Rasul-Nya. Meskipun dianggap baik bid’ah tersebut dan diberi bumbu/hiasan padanya. Karena Agama Islam telah sempurna dan selainnya adalah bid’ah dan sesat.

Sungguh banyak sekali nash di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah serta perkataan para sahabat , dan generasi salaf (generasi tabi’in dan atba’ut-tabi’in) yang menjelaskan perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah, berjalan diatasnya, dan mencintainya serta melarang untuk tidak mengadakan bid’ah dan berhati-hati dengannya (bid’ah). Perkara tersebut telah masyhur dikalangan Ahlus Sunnah.

Pada pembahasan ini akan kami sebutkan sebagiannya, yang insya Allah cukup bagi mereka yang menginginkan kebenaran dan berakal. Allah Ta’ala berfirman :

“Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diwasiatkan Allah agar kalian bertaqwa.” (QS. Al An’aam: 153)

Allah Ta’ala berfirman, memerintahkan untuk mengikuti kitab-Nya:

”Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Robb kalian dan janganlah kalian mengikuti wali-wali (pemimpin-pemimpin) selain-Nya, sangat sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran (darinya).” (QS. Al A’raf: 3).

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sebagai bentuk konsekuensi mencintai-Nya.

”Dan apa yang diberikan (diperintahkan) Rasul kepada kalian, maka terimalah (jalankanlah) dan apa yang dilarangnya atas kalian, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al Hasyr: 7).

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kalian berpaling dari-Nya, sedangkan kalian mendengar (apa yang diserukan atas kalian)”. (QS. Al Anfaal: 20).

Allah Ta’ala berfirman, memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sebagai bentuk konsekuensi mencintai-Nya.

Katakanlah (Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ): ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS. Ali Imron: 31).

Sebaliknya, Allah mengkhabarkan bahwa menyelisihi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan sebab awal datangnya fitnah dan adzab. Allah berfirman :

“Maka peringatkanlah orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk takut akan terkena fitnah atau adzab yang pedih.” (QS. An Nuur: 63).

Allah Ta’ala juga mewasiatkan setelah mengikuti Rasul-Nya , agar mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman. Karena mereka telah menyandarkan jalannya kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan Dia menjanjikan kepada orang-orang yang tidak mengikuti jalan tersebut dengan neraka Jahannam. Allah berfirman :

“Barangsiapa yang menentang Rasul (Muhammad ) sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dikuasainya, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-seburuk tempat kembali”. (QS. An Nisaa’: 115).

Selain memerintahkan untuk mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya, yang hal itu merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah dan kebahagiaan, Allah Ta’ala juga telah memperingatkan dari perkara-perkara yang memalingkan pe rintah-Nya, yaitu mengikuti hawa nafsu, berbuat bid’ah dan selainnya yang menjadi penyebab kebinasaan. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dholim.” (QS. Al Qashash: 50)

Demikianlah, banyak sekali kita temukan ayat-ayat Al Qur’an yang memerintahkan untuk ittiba’ (mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya) dan melarang mengikuti hawa nafsu serta berbuat bid’ah. Terkadang kita jumpai di sebagian ayat-ayat Al Qur’an perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya saja.

Di sebagian lainnya, perintah untuk mengikuti kitab-Nya (Al Qur’an) .Penyebutan pahala, hidayah, kemenangan, kebahagiaan, dan rahmat dari Allah pada mereka yang ittiba’ , serta penyebutan adzab dan siksa kepada mereka yang menyelisihi perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya sehingga dengannya mendapatkan fitnah dan dimasukkan neraka Jahannam. Itu semua menunjukkan pentingnya hal tersebut sebagai perkara yang ushul (pokok) dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Dinul Islam.

Adapun di dalam hadits-hadits, diantaranya hadits dari Jabir bin Abdillah yang panjang, dimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: “Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah (Al Qur’an)” .
“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad . Dan perkara yang paling jelek (jahat) adalah mengadakan perkara baru (bid’ah dalam agama), dan seluruh bid’ah adalah sesat.”

Irbadl bin Sariyah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: ‘Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memimpin seorang budak Habsyi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rosyidin Al-Mahdiyyin (para khalifah yang terbimbing dan yang mendapatkan petunjuk ),gigitlah dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru (dalam agama) karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.”

Dari Abdullah bin ‘Amr bin Ash berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Setiap amalan mempunyai masa semangat dalam mengamalkannya, dan setiap masa semangat ada masa lelah. Barang siapa lelahnya diatas sunnahku (dalam rangka menjalankan sunnah) maka dia sesungguhnya telah mendapatkan petunjuk (terbimbing). Barang siapa lelahnya tidak di atas sunnah (dalam rangka menjalankan amal tidak di atas sunnah) maka dia sesungguhnya telah binasa” .

Dan masih banyak hadits lainnya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai hal ini. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling tinggi dalam memberikan nasehat kepada manusia, orang yang paling tinggi dalam memberikan kebaikan kepada umatnya dan orang yang paling
mengetahui keadaan umatnya. Sehingga beliau memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya agar senantiasa berpegang teguh kepada Al Qur’an dan mengikuti sunnahnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan mereka agar berhati-hati dengan perkara yang baru dalam Islam (bid’ah). Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengkhabarkan dan memperingatkan akan terjadinya perselisihan dan perpecahan serta timbulnya bid’ah-bid’ah pada umat beliau. Dan beliau juga menunjukkan jalan yang selamat dari perpecahan dan bid’ah tersebut, yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khalifah setelahnya yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan Allah تعالي yang maha luas kemuliaanya memberikan balasan yang setinggi-tingginya kepada beliau atas nasehat dan bimbingan yang telah beliau berikan kepada umatnya.

Adapun atsar dari para sahabat banyak sekali, diantaranya:
Berkata Muadz bin Jabal di Syam yang artinya: “Wahai manusia tetaplah kalian di atas ilmu sebelum diangkatnya ilmu, dan ketahuilah bahwa diangkatnya ilmu itu adalah dengan meninggalnya ahli ilmu (ulama). Berhati-hatilah kalian dari bid’ah, berbuat bid’ah dan melampaui batas (dalam ibadah). Dan tetaplah kalian di atas perkara orang-orang terdahulu (generasi salaf)” .

Berkata seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas Radhiallahu anhumaa: “Berilah wasiat kepadaku”. Berkata Ibnu Abbas kepadanya: “Tetaplah engkau bertak-
wa kepada Allah dan istiqomah,ikutilah dan jangan berbuat bid’ah” .
Berkata Abdullah bin Umar yang artinya: “Setiap perkara bid’ah adalah sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. “

Ini adalah perkataan sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang didasari akal yang sempurna dan pandangan yang sangat dalam mengenai agama. Mereka membaca, mempelajari dan menggali dienul Islam kemudian mengamalkannya dan berhenti (tidak berbuat bid’ah). Sesungguhnya tidak ada generasi sepeninggal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lebih alim dan faqih dalam agama Islam daripada para sahabat . Mereka adalah generasi yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas’ud yang artinya : “Generasi terbaik dari umat ini, generasi yang paling tinggi kebaikan hatinya, generasi yang paling tinggi ilmunya dan generasi yang paling sedikit takallufnya” .

Dengan demikian, maka wajib bagi kaum muslimin untuk ittiba’ (mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ) dan berhenti (cukup dengan syari’at yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak melakukan perkara bid’ah). Sebagaimana para sahabat dalam menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka memperingatkan manusia dengan peringatan yang sangat keras dari perbuatan-perbuatan bid’ah, demikian juga yang telah dilakukan generasi salaf. Mereka telah mendapatkan keutamaan dan barokah dalam mengikuti para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengambil wasiat-wasiat yang berlandaskan Al Qur’an dan As-Sunnah dalam berpegang teguh pada sunnah dan berhati-hati dari bid’ah.

Saya akan sebutkan perkataan generasi salaf (terdahulu) setelah para sahabat , yaitu dari tabi’in dan lainnya, dalam menetapkan perkara yang pokok ini dikarenakan mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam dan agar diketahui bahwa perkara ini disepakati (ijma’) oleh seluruh generasi salaf. Orang yang menyimpang darinya pasti sesat, mubtadi’(ahlul bid’ah) dan menyimpang dari dienul Islam.

Berkata Ayub As-Sikhtyani yang artinya: “Tidaklah seseorang yang berbuat bid’ah menambah kesungguhannya (dalam menjalankan bid’ah) kecuali Allah تعالي semakin menjauhkan dia dari-Nya” .

Berkata Yunus bin ‘Ubaid kepada anaknya yang duduk (bermajlis) dengan seorang tokoh mu’tazilah yang menyeru kepada kebid’ahannya yang bernama ‘Amru bin ‘Ubaid yang artinya: “Wahai anakku, aku melarangmu dari berbuat zina, mencuri, dan minum khamr. Sekiranya engkau bertemu Allah تعالي dengan membawa dosa-dosa tersebut lebih aku cintai daripada engkau membawa pemikiran sesat Amru dan para pengikutnya” .

Berkata Imam Syafi’i yang artinya: “Seseorang yang diuji oleh Allah تعالي dengan dosa-dosa yang diharamkan-Nya selain dari syirik itu lebih baik baginya dari pada dia di uji dengan Al Kalam (berbicara dan memahami ilmu agama Allah dengan
pemikiran sesat yang menyimpang dari bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam )” . Penjelasan dari Al Qur’an, As-Sunnah, dan perkataan salaful ummah (para sahabat, tabi’in dan atba’ut-tabi’in) di atas menunjukkan wajibnya mengikuti Al Qur’an dan Sunnah, serta generasi pertama dari umat ini yang telah dipersaksikan dengan segala kebaikan dan keutamaannya. Dengan demikian, seluruh bid’ah adalah haram, sesat dan binasa. Tidak ada kebaikan sedikitpun pada perbuatan bid’ah dan bahkan dicela dan dihinakan oleh para ulama, demikian pula orang-orang yang melakukannya.
.

Definisi “Sunnah”

Oleh: Syaikh ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abdul Hamid Al-Halaby

Makna sunnah sebagai hidayah yang menyeluruh dan jalan yang sempurna adalah seluruh perkara yang datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat (baik sifat akhlak maupun jasmani/badan), dan perkara yang ditinggalkan oleh beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

● Contoh perkataan adalah seperti pada hadits : ” Innamal a’malu bin niyat …“ (“Sesunguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya …“)
● Perbuatan, seperti hadits yang ternukil di dalamnya penjelasan dari Sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuat atau beramal demikian dan demikian.
● Ketetapan, seperti Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seorang sahabat berbuat atau beramal satu perkara yang kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkannya (perkara tersebut).
● Yang berkaitan dengan badan/jasmani, seperti hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak tinggi dan tidak pendek. Sifat yang berkaitan dengan akhlak seperti hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Baik dalam berbicara”, “Hidup amalan dan perkataannya“.
● Perkara yang ditinggalkan, yaitu seluruh perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan adanya sebab. Ini juga sunnah. Seperti hadits yang menceritakan tiga orang sahabat yang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menanyakan ibadah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah itu salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat lail (tahajud) selamanya”. Yang kedua berkata: “Aku akan puasa terus dan tidak berbuka”. Yang ketiga berkata: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah”. Maka, setelah sampai khabar tersebut kepadanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur ,dan aku menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari, No. 5063; Muslim, No. 1401).

Maka perkara ibadah yang ditinggalkan Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak boleh dikerjakan oleh seorang muslim meskipun dihiasi dengan dalil yang batil atau dengan syubhat. Seperti perkataan: “Kami mengerjakan yang demikian atas dasar maslahat”, atau “Demi menyatukan hati kaum muslimin.”
Demikian makna sunnah Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

(Diterjemahkan oleh Al Ustad Abu ‘Isa Nurwahid dari Kitab Mauqifu Ahlussunnati wal Jama’ati min Ahlil Ahwa’i wal Bida’i & dari Syarah Hadits Irbadl bin Sariyyah {HR.Imam Ahmad, dan lainnya})

Sumber: dirangkum dari http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id=157 & http://www.darussalaf.or.id/stories.php?id=161

________________

KAJIAN LAINNYA :